Codul fiscal a fost completat cu Titlul X ce va reglementa impozitarea contribuabililor cu statut de rezidenți ai parcurilor pentru tehnologia informației. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial din 4 august curent.

Conform publicației monitorul.fisc.md, rezidenților li se va aplica un impozit unic, suma minimă a căruia se va calcula funcție de numărul de angajați care, pe parcursul perioadei fiscale, au lucrat cel puțin o zi în baza unui contract individual de muncă, încheiat cu rezidentul parcului și de cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală respectivă.

Impozitul unic se va achita integral la bugetul de stat, lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, la contul trezorerial conform codului IBAN corespunzător sediului acestora, generat de Ministerul Finanţelor în acest scop.

Cota impozitului unic va constitui 7% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin decât suma minimă a impozitului unic, care se va determina lunar pentru fiecare angajat și va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală. Cât privește perioada fiscală pentru impozitul unic, aceasta va fi considerată luna calendaristică.

În componența impozitului unic vor fi incluse următoarele impozite, taxe și contribuții:

• impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător;
• impozitul pe venit din salariu;
• contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori;
• primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajatori;
• taxele locale;
• impozitul pe bunurile imobiliare;
• taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

În același timp, impozitul unic nu va include:

• impozitul pe venit reținut la sursa de plată;
• taxa pe valoarea adăugată;
• accizele;
• taxele rutiere, cu excepția taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova;
• alte impozite, taxe și plăți obligatorii nespecificate expres ca parte componentă a impozitului unic.

Legea prevede că, pe perioada aplicării impozitului unic, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nu au obligația de a ține evidența și de a calcula uzura mijloacelor fixe în scop fiscal, în modul prevăzut în titlul II.

În același timp, ei vor prezenta, lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, o dare de seamă către Serviciul Fiscal de Stat privind calculul și raportarea impozitului unic.

Legea a fost elaborată cu scopul aducerii în concordanţă a actelor normative cu Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, în special a mecanismului de aplicare a impozitului unic rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

Lasă un răspuns